Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY Kybertec, s.r.o.

Platnost od 1. ledna 2012, poslední aktualizace květen 2022.

Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny dodávky výrobků a zboží firmy Kybertec, s.r.o.. dle přijatých objednávek včetně subdodávek v rámci smlouvy o dílo. Závazky z vykonávání činnosti nebo montáže zboží se řídí individuálními smlouvami o dílo.

 

1. Základní ustanovení

      Tyto všeobecné podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Kybertec, s.r.o.
 • IČ: 25986368
 • DIČ: CZ25986368
 • se sídlem: Tovární 1112, 537 01 Chrudim
 • zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18749
 • email: info@kybertec.com
 • telefon: 736 666 354
 • www: www.kybertec.com 

            (dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Objednávky

Objednávky jsou přijímány písemně poštou, přes formulář na našem e-shopu dostupným na adrese: https://488570.myshoptet.com nebo e-mailem. Telefonické objednávky jsou přijímány výjimečně a nelze na ně uplatnit reklamaci     neshody ve specifikaci výrobků. Dodatečná písemná objednávka je vyžadována.

Objednávka musí obsahovat adresu odběratele, adresu příjemce, IČO, DIČ, bankovní spojení, způsob dopravy, identifikaci související nabídky.

Standardní obchodní smlouva je dána objednávkou odběratele a potvrzením přijetí této objednávky ze strany dodavatele. Pro zvláštní podmínky je možno  sepsat kupní smlouvu.

3. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta závisí na aktuální situaci na trhu.

Dodací lhůta uvedená v písemném potvrzení je pouze orientační. Její nedodržení není podstatným porušením obchodního vztahu.

Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní specifikaci v potvrzené objednávce (smlouvě) nebo kupující je v prodlení se svými závazky nutnými pro kompletaci dodávky. Dodavatel má právo účtovat nutné náklady spojené se změnou specifikace.

Dnem plnění je datum osobního převzetí nebo předání zboží prvnímu přepravci.

Místem plnění je sídlo výrobce. Předáním zboží kupujícímu v sídle výrobce nebo prvnímu přepravci dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.


5. Ceny a platební podmínky

Ceny jsou smluvní a v ceníku jsou uvedené v Kč bez DPH. Dopravu, pojištění a balení hradí odběratel.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1145510399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Při sjednané prodloužené splatnosti nad 14 dní je účtován příplatek: 30 dnů: 1%, 45 dnů: 2% z ceny dodávky.

Při nedodržení lhůty splatnosti dodavatel vystaví sankční fakturu ve výši 0.05 %/den.

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží. 

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.

 

7. Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku na výrobky Teco, a.s. 36 měsíců ode dne prodeje, pokud na záručním listu není uvedeno jinak. Po tuto dobu garantuje, že vlastnosti výrobků odpovídají technické dokumentaci.

Záruka nepřechází na třetí osobu.

Na zboží od ostatních výrobců a dodavatelů se vztahují záruční doby a podmínky těchto výrobců a dodavatelů.

Výrobce zabezpečuje servis na vlastní výrobky po dobu 10 let ode dne dodání. Servisní zásah a odstranění vady je shodné u záručního i pozáručního servisu. Pozáruční servis je placený.

Záruční doba počíná běžet dnem dodání dle bodu 2. d) nebo od data prodeje na záručním listu.

Záruka se vztahuje na závady způsobené zpracováním, materiálem použitým ve výrobku a na firmware, který je ve výrobku zabudován v okamžiku plnění. Jiné nároky na záruční opravu závad, které nevznikly na zboží samotném, jsou vyloučeny.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo bleskem, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez (především přepětím), nehodou, nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením. Nevztahuje se na poškození vzniklá nevhodnou dopravou, na poškození při neodborné instalaci, nastavení, opravě nebo modifikaci, na vady vzniklé přirozeným opotřebením a na jistící zařízení a prvky, jejichž smyslem je porušit se nebo zničit se při nedodržení provozních podmínek.

Záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé použitím nesprávného aplikačního programu, ztrátou dat, instalací podle nevyhovujícího projektu, chybným uvedením do provozu nebo provozováním v rozporu s dodanou dokumentací a platnými bezpečnostními předpisy.

Záruka zaniká, jestliže bez předchozího souhlasu dodavatele byla vyměněna jakákoliv část výrobku za jinou nebo bude-li opravován osobou, která není autorizována výrobcem. Záruka zaniká, pokud byly porušeny prvky sloužící ke zjištění neodborné demontáže (plomby apod.) a byly poškozeny nebo pozměněny identifikační prvky výrobku nebo údaje v záručním listu.

Baterie jako spotřební zboží jsou vyňaty ze základní záruční lhůty a výrobce na ně poskytuje pouze omezenou záruku 6 měsíců.


8. Reklamační podmínky

Dodavatel provede v záruční době bezplatné odstranění vady, pokud jsou splněny podmínky pro uznání záruky.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout. Všechny zjištěné vady stejně jako vady, které se projevily později, a vady vzniklé během záruční doby, je kupující dodavateli povinen ihned nahlásit.

Způsoby ohlášení závady a uplatnění objednávky opravy jsou pro záruční opravu (reklamace) nebo pozáruční opravu shodné.

Objednávka opravy musí být zaslána do obchodního úseku písemně nebo e-mailem s popisem závady.

Objednávku lze výjimečně provést i telefonicky či osobně. Dodatečná písemná objednávka musí být doručena v nejkratší možné době. Pokud zaslána nebude, servisní zásah je fakturován v plné výši.

Standardní servis v místě výrobce (záruční a pozáruční): Opravy jsou přijímány v pracovních dnech od 7 do 14 hod. Opravy přijaté po 14 hodině budou vyřizovány nejdříve následující pracovní den.

Smluvní servis: Dobu servisního zásahu, dostupnost náhradních dílů a další konkrétní podmínky mohou být sjednány v individuální servisní smlouvě.

Dodavatel provede servisní zásah v záruční době v místě instalace bezplatně na výzvu reklamujícího jen v případě, že je o tom vyrozuměn dodavatel aplikace a že je k dispozici kompletní dokumentace aplikace a záloha aktuální verze aplikačního programu. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude odstranění závady účtováno ve výši nezbytných nákladů spojených se seznámením s aplikací, vyhotovením zálohy aplikačního programu apod.

Pokud kupující nahlásí jako záruční závadu, na kterou se záruka nevztahuje, budou účtovány všechny náklady vzniklé v souvislosti s takovým servisním zásahem jako u pozáruční opravy.


9. Zápůjčka po dobu opravy

Výrobce dle svého uvážení zapůjčí v rámci záručního i pozáručního servisu po písemném objednání náhradní díl po dobu opravy tak, aby byla zajištěna plynulost provozu řízené technologie. Musí však být prověřena technická způsobilost žadatele výměnu náhradního dílu provést. Tento druh zápůjčky není vymahatelný

Pokud do 14 dnů od zaslání náhradního dílu neobdrží výrobce poškozený díl k opravě nebo naopak po opravě zapůjčený náhradní díl, bude zákazníkovi fakturována částka ve výši ceníkové ceny náhradního dílu. Tuto fakturu nelze stornovat!

10. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kybertec, s.r.o., provozovatel internetového obchodu https://488570.myshoptet.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

V souvislosti s osobními údaji se řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Shromažďované osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČO, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zakoupeném zboží

Naše společnost shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Pokud se přihlásíte k odběru zasílání informací, slev atd. bude naše společnost používat vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru novinek odhlásíte. Zrušení odběru je možné provést kdykoliv.

Způsob použití osobních údajů:

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností.

Příjemci osobních údajů:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží

Uchování osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

 

Objednáním zboží zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

 

 

                                                                                                          Ing. Oto Sládek, Ph.D.

                                                                                                            jednatel společnosti


 

 

Kontaktní informace

KYBERTEC, s.r.o.
Tovární 1112
Chrudim
Česká republika
Tel.: +420 736 666 354
Email: info@kybertec.com