PLC shop

Akce

Doporučujeme Vám:

1. Přidali jsme k nabídce HW také nabídku SW, kdy jste sami schopni si spočítat cenu za aplikační SW

2. Velmi brzy přidáme také nové produkty z oblasti LED osvětlení a jejich řízení

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY Kybertec, s.r.o.

Platnost od 1. ledna 2012, poslední aktualizace květen 2018.

Těmito obchodními podmínkami se řídí všechny dodávky výrobků a zboží firmy Kybertec, s.r.o.. dle přijatých objednávek včetně subdodávek v rámci smlouvy o dílo. Závazky z vykonávání činnosti nebo montáže zboží se řídí individuálními smlouvami o dílo.

 

1. Objednávky

a) Objednávky jsou přijímány písemně poštou, faxem nebo e-mailem. Telefonické objednávky jsou přijímány výjimečně a nelze na ně uplatnit reklamaci     neshody ve specifikaci výrobků. Dodatečná písemná objednávka je vyžadována.
b) Objednávka musí obsahovat adresu odběratele, adresu příjemce, IČO, DIČ, bankovní spojení, způsob dopravy, identifikaci související nabídky.
c) Standardní obchodní smlouva je dána objednávkou odběratele a potvrzením přijetí této objednávky ze strany dodavatele. Pro zvláštní podmínky je možno  sepsat kupní smlouvu.
d) Ostatní vztahy, které nejsou uvedeny zde nebo ve smlouvě, se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn (dále jen OZ). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí obchodní dokumentace (dle § 417 OZ) a je povinností každé osoby, na kterou přechází vlastnictví zboží, seznámit se s nimi.


2. Dodací podmínky

a) Dodací lhůta je u běžného sortimentu do 4 týdnů. U rozsáhlejších nebo speciálních zakázek může činit až 8 týdnů. Kratší dodací lhůtu je nutno konzultovat osobně.
b) Dodací lhůta uvedená v písemném potvrzení je orientační. Její nedodržení není podstatným porušením obchodního vztahu.
c) Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní specifikaci v potvrzené objednávce (smlouvě) nebo kupující je v prodlení se svými závazky nutnými pro kompletaci dodávky. Dodavatel má právo účtovat nutné náklady spojené se změnou specifikace.
d) Dnem plnění je datum osobního převzetí nebo předání zboží prvnímu přepravci.
e) Místem plnění je sídlo výrobce. Předáním zboží kupujícímu v sídle výrobce nebo prvnímu přepravci dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.


3. Ceny a platební podmínky

a) Ceny jsou smluvní a v ceníku jsou uvedené v Kč bez DPH. Dopravu, pojištění a balení hradí odběratel.
b) Splatnost faktur je 14 dní. Při prvních dodávkách je zboží dodáno po zaplacení pro forma faktury. Zaplacením je míněn uskutečněný převod na účet dodavatele nebo platba v hotovosti.
c) V případě platební nekázně za minulé období se přechází na proforma fakturu a dodávku až po jejím 100% zaplacení.
d) Při sjednané prodloužené splatnosti nad 14 dní je účtován příplatek: 30 dnů: 1%, 45 dnů: 2% z ceny dodávky.
e) Při nedodržení lhůty splatnosti dodavatel vystaví sankční fakturu ve výši 0.05 %/den.
f) Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele do úplného zaplacení kupní ceny.


4. Záruční podmínky

a) Dodavatel poskytuje kupujícímu na zboží záruku 36 měsíců ode dne prodeje, pokud na záručním listu není uvedeno jinak. Po tuto dobu garantuje, že vlastnosti výrobků odpovídají technické dokumentaci.
b) Záruka nepřechází na třetí osobu
c) Na zboží od ostatních výrobců a dodavatelů se vztahují záruční doby a podmínky těchto výrobců a dodavatelů.
d) Výrobce zabezpečuje servis na vlastní výrobky po dobu 10 let ode dne dodání. Servisní zásah a odstranění vady je shodné u záručního i pozáručního servisu. Pozáruční servis je placený.
e) Záruční doba počíná běžet dnem dodání dle bodu 2. d) nebo od data prodeje na záručním listu.
f) Záruka se vztahuje na závady způsobené zpracováním, materiálem použitým ve výrobku a na firmware, který je ve výrobku zabudován v okamžiku plnění. Jiné nároky na záruční opravu závad, které nevznikly na zboží samotném, jsou vyloučeny.
g) Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo bleskem, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez (především přepětím), nehodou, nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením. Nevztahuje se na poškození vzniklá nevhodnou dopravou, na poškození při neodborné instalaci, nastavení, opravě nebo modifikaci, na vady vzniklé přirozeným opotřebením a na jistící zařízení a prvky, jejichž smyslem je porušit se nebo zničit se při nedodržení provozních podmínek.
h) Záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé použitím nesprávného aplikačního programu, ztrátou dat, instalací podle nevyhovujícího projektu, chybným uvedením do provozu nebo provozováním v rozporu s dodanou dokumentací a platnými bezpečnostními předpisy.
i) Záruka zaniká, jestliže bez předchozího souhlasu dodavatele byla vyměněna jakákoliv část výrobku za jinou nebo bude-li opravován osobou, která není autorizována výrobcem. Záruka zaniká, pokud byly porušeny prvky sloužící ke zjištění neodborné demontáže (plomby apod.) a byly poškozeny nebo pozměněny identifikační prvky výrobku nebo údaje v záručním listu.
j) Baterie jako spotřební zboží jsou vyňaty ze základní záruční lhůty a výrobce na ně poskytuje pouze omezenou záruku 6 měsíců.


5. Reklamační podmínky

a) Dodavatel provede v záruční době bezplatné odstranění vady, pokud jsou splněny podmínky pro uznání záruky.
b) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout. Všechny zjištěné vady stejně jako vady, které se projevily později, a vady vzniklé během záruční
doby, je kupující dodavatele ihned zjištěny.
c) Způsoby ohlášení závady a uplatnění objednávky opravy jsou pro záruční opravu (reklamace) nebo pozáruční opravu shodné.
d) Objednávka opravy musí být zaslána do obchodního úseku písemně, faxem nebo e-mailem s popisem závady.
e) Objednávku lze výjimečně provést i telefonicky či osobně. Dodatečná písemná objednávka musí být doručena v nejkratší možné době. Pokud zaslána nebude, servisní zásah je fakturován v plné výši.
f) Záruka bude uznána, pouze pokud reklamující předloží dokument potvrzující záruku („Záruční list a záznamník“ nebo „Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku“), který je součástí každé dodávky. Pokud nebude předložen, záleží na dodavateli, zda záruku uzná, či nikoliv.
g) Standardní servis v místě výrobce (záruční a pozáruční): Opravy jsou přijímány v pracovních dnech od 7 do 14 hod. Opravy přijaté po 14 hodině budou vyřizovány nejdříve následující pracovní den.
h) Nadstandardní servis v místě instalace (záruční i pozáruční) je zajištěn 24 hodin denně a je omezen na území ČR. Reklamující v tomto případě vždy hradí cestovní náklady, a to bez ohledu na to, zda jde o záruční nebo pozáruční opravu.
i) Smluvní servis: Dobu servisního zásahu, dostupnost náhradních dílů a další konkrétní podmínky mohou být sjednány v individuální servisní smlouvě.
j) Dodavatel provede servisní zásah v záruční době v místě instalace bezplatně na výzvu reklamujícího jen v případě, že je o tom vyrozuměn dodavatel aplikace a že je k dispozici kompletní dokumentace aplikace a záloha aktuální verze aplikačního programu. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude odstranění závady účtováno ve výši nezbytných nákladů spojených se seznámením s aplikací, vyhotovením zálohy aplikačního programu apod.
k) Pokud kupující nahlásí jako záruční závadu, na kterou se záruka nevztahuje, budou účtovány všechny náklady vzniklé v souvislosti s takovým servisním zásahem jako u pozáruční opravy.


6. Zápůjčka po dobu opravy

a) Výrobce dle svého uvážení zapůjčí v rámci záručního i pozáručního servisu po písemném objednání náhradní díl po dobu opravy tak, aby byla zajištěna plynulost provozu řízené technologie. Musí však být prověřena technická způsobilost žadatele výměnu náhradního dílu provést. Tento druh zápůjčky není vymahatelný
b) Pokud do 14 dnů od zaslání náhradního dílu neobdrží výrobce poškozený díl k opravě nebo naopak po opravě zapůjčený náhradní díl, bude zákazníkovi fakturována částka ve výši ceníkové ceny náhradního dílu. Tuto fakturu nelze stornovat!

 

7. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kybertec, s.r.o., provozovatel internetového obchodu plcshop.kybertec.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

V těchto Zásadách je vysvětleno, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme, používáme a poskytujeme vaše osobní údaje (přičemž osobními údaji se myslí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby).

V souvislosti s osobními údaji se řídíme těmito základními principy:

 • Pečlivě zvažujeme, jaké osobní údaje od vás požadujeme a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou máme důvod je uchovávat.
 • Snažíme se vám vše co nejvíce zjednodušit kontrolu nad osobními údaji, které zpracováváme.
 • Pokud jde o způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, usilujeme o maximální transparentnost.

Shromažďované osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a dodací adresa
 • IČ, DIČ
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o zakoupeném zboží

 

Naše společnost shromažďuje osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo zadání objednávky. Pokud se přihlásíte k odběru zasílání informací, slev atd. bude naše společnost používat vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno pro zasílání obchodních sdělení do té doby, než se z odběru novinek odhlásíte. Zrušení odběru je možné provést kdykoliv.

Způsob použití osobních údajů:

Informace o vás shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro uvedený účel (uvedené účely):

 • pro identifikaci zákazníka
 • pro vyřízení Vaší objednávky
 • při platebním procesu
 • pro informování o naší nabídce zboží a služeb
 • pro zlepšení kvality našich služeb
 • pro sledování trendů chování našich zákazníků
 • pro plnění zákonných daňových či jiných povinností
 • pro případné vymáhání pohledávek za zákazníkem

Všechny osobní údaje budou považovány za důvěrné. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budou zpracovávány, používány a uchovávány za účelem zpracování a provádění vašich objednávek, včetně kontroly finanční situace, personalizace webové stránky a marketingových činností.

Příjemci osobních údajů:

 

 • přepravní společnosti za účelem doručení objednaného zboží

Uchování osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelů uvedených v těchto Zásadách nebo ne déle, než je stanoveno právním řádem.

 

Objednáním zboží zákazník souhlasí se zpracovaním osobních údajů, jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

 

 

Ing. Oto Sládek, Ph.D.

jednatel společnostiIČO: 25986368

DIČ: CZ25986358

 

Kybertec, s.r.o. je zapsán v obchodním rejstříku v HK, oddíl C, vložka 18749.